ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร

 
 • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567
  - เพิ่มเติมโครงการในแผนฯ ปี 2567 ครั้งที่ 1
  - เพิ่มเติมโครงการในแผนฯ ปี 2567 ครั้งที่ 2 และ 3
  - เพิ่มเติมโครงการในแผนฯ ปี 2567 ครั้งที่ 4
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
 • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด