ค้นหา

  • คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
รายละเอียด
รายละเอียด
  • แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 
    เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรม
รายละเอียด
  • แนวปฏิบัติตนตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร
    บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด

การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567