ค้นหา

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
  • งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร
  • งบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร (จำแนกตามโครงสร้างแผนงานงบประมาณ)
  • งบประมาณโดยสังเขป
     
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด