ค้นหา

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
2.สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
3.สำนักงาน ก.ก. 
 
  • กองบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
 
  • กองสรรหาบุคคล
ดาวน์โหลด
 
  • กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด
 
  • กองอัตรากำลัง
ดาวน์โหลด
 
  • กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
ดาวน์โหลด
 
  • กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
ดาวน์โหลด
 
  • กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ดาวน์โหลด
 
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
4.สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
5.สำนักงานปกครองและทะเบียนดาวน์โหลด
6.สำนักงานตรวจสอบภายในดาวน์โหลด
7.สำนักงานการเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
8.สถาบันพัฒนาข้าราขการกรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
9.สำนักงานกฎหมายและคดีดาวน์โหลด
10.สำนักงานประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
11.กองงานผู้ตรวจราชการดาวน์โหลด
12.สำนักงานการต่างประเทศดาวน์โหลด
13.สำนักการแพทย์
- การประเมินเฉพาะดรคหรือระบบด้าน HIV
- การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)
- ด้านระบบส่งต่อผู้ป่วย
- ผู้ป่วยใน (IPD)
- ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- โรงพยาบาลสนาม
- สำนักงานพัฒนาระบบบริหารทางการแพทย์
- สำนักงานเลขานุการ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14.สำนักอนามัย
- สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
- สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณาสุข
- กองเภสัชกรรม
- กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อฯ
- กองควบคุมโรคติดต่อ
- กองพยาบาลสาธารณสุข
- กองสร้างเสริมสุขภาพ
- กองสุขาภิบาลอาหาร
- สำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย
- สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข
- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
- กองทันตสาธารณสุข
- สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15.สำนักการศึกษา
- สำนักงานเลขานุการ
- สำนักการเจ้าหน้าที่
- กองคลัง
- หน่วยศึกษานิเทศน์
- สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
- กองเทคโนโลยีการศึกษา
- สถาบันพัฒนาข้าราชการครู
- กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16.สำนักการโยธา
- กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
- กองควบคุมการก่อสร้าง
- กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
- กองวิเคราะห์และวิจัย
- สำนักงานเลขานุการ
- สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
- สำนักงานควบคุมอาคาร
- สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
- สำนักงานวิศวกรรมทาง
- สำนักงานออกแบบ 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
- สำนักงานเลขานุการ
- กองนโยบายและแผนงาน
- สำนักงานภูมิสารสนเทศ
- สำนักงานวางผังเมือง
- สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
- กองควบคุมผังเมือง

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
 
19.สำนักการระบายน้ำ
- ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
- ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- ด้านสนับสนุน

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20.สำนักการคลัง
- สำนักงานเลขานุการ
- กองรายได้
- กองการเงิน
- กองบัญชี
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- กองโรงงานช่างกล
- กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- กองตรวจจ่าย
- กองบำเหน็จบำนาญ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21.สำนักเทศกิจดาวน์โหลด
22.สำนักการจราจรและขนส่ง
- กองนโยบายและแผนงาน
- สำนักงานวิศวกรรมจราจร
- สำนักงานเลขานุการ
- สำนักงานระบบขนส่ง
- กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- ด้านงบประมาณ
- ด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ด้านการบริหารงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- ด้านการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
- ด้านการขออนุมัติบริหารและการติดตาม
   และประเมินผลเงินอุดหนุนรัฐบาล
- ด้านอำนวยการ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
24.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดาวน์โหลด
25.สำนักสิ่งแวดล้อม
- กองนโยบายและแผนงาน
- สำนักงานเลขานุการ
- กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
- กองกำจัดมูลฝอย
- สำนักงานสวนสาธารณะ
- สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- กองการกีฬา
- กองการสังคีต
- กองนโยบายและแผนงาน
- ศูนย์เยาวชน
- สำนักงานนันทนาการฯ
- สำนักงานเลขานุการ
- สำนักงานวัฒนธรรม กีฬาฯ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
27.สำนักพัฒนาสังคม
- สำนักงานเลขานุการ
- กองนโยบายและแผนงาน
- สำนักงานการพัฒนาชุมชน
- สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ
- สำนักงานสวัสดิการสังคม

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด