ค้นหา

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
__________________________

๑.๑ รายชื่อกฎหมายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
      การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลำดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย 
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

กำหนดเวลาที่ต้องประเมินให้แล้วเสร็จ

๑.

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๒๘

มท.

กรุงเทพมหานคร

๒๕๖๖

๒.

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๑๖

มท.

กรุงเทพมหานคร

๒๕๖๗

๓.

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๓

มท./อว.

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๒๕๖๗

 

๑.๒ รายชื่อกฎหมายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แต่ต้องจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

ลำดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

นายกรัฐมนตรี

กรุงเทพมหานคร

 

๑.๓ รายชื่อกฎหมายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔) แต่มีการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์

ลำดับที่

รายชื่อกฎหมาย

ผู้รักษาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.

พ.ร.บ.เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๐

มท.

กรุงเทพมหานคร

๒.

 
พ.ร.บ.เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็น

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๖

มท./อว.

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม