ค้นหา

กรุงเทพมหานครจัดรูปแบบการปกครองตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ.2528 ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 พ.ศ. 2528  มาตรา 89 ดังนี้

 1.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 2.  การทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

 3.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 4.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 5.  การผังเมือง

 6.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกหรือทางน้ำ และทางระบายน้ำ

 7.  การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร

 8. การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 - 7

 9.  การขนส่ง

 10.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

 11. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

 12.  การควบคุมอาคาร

 13.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 14.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 15.  การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 16.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 17.  การสาธารณูปโภค

 18.  การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

 19.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

 20.  การควบคุมสัตว์เลี้ยง

 21.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

 22.  การควบคุมความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยในโรงมหรสพและสาธารณะสถานอื่น ๆ

 23.  การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

 24.  การสาธารณูปการ

 25.  การสังคมสังเคราะห์

 26.  การส่งเสริมการกีฬา

 27.  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

 28.  การพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร

 29.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายหรือกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร