ค้นหา

1.การวางแผนกำลังคนและบริหารกำลังคน
2.1การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
2.2การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
3.การพัฒนาบุคลากร
4.การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
6.1การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
6.2การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
7.การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
8.1การกำชับการดำเนินการทางวินัยให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการ
8.2การขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามกฎ ก.ก.
9.1การคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น
9.2กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล