ค้นหา

             นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้รับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 65 และเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. 65 

 

            ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด กรุงเทพมหานครจึงของดบริการการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 และเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม