กทม. รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมร่วมพัฒนาเมือง กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ปี 67

ค้นหา

 

 

            (23 ก.พ. 65) นายเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคม เพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองกับกรุงเทพมหานคร โดยมี นายขจิต  ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภายนอก ผู้แทนภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

             รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่ผ่านมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะด้านและนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับปรับปรุงขึ้น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และขยายกรอบเวลาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 นั้น ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติ 

 

              สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการหรือการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของประชาชน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย ภาคราชการที่เป็นหน่วยงานในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลจากการดำเนินการตามแผน และภาควิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการเสวนาสถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นการท้าทายของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวง นำเสนอเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากที่สุด

  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม