มุ่งพัฒนากทม. เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ค้นหา

          (19 ม.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน ผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตหรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ผ่านระบบการประชุมทางไกล

          กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แสดงเจตนารมน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปีแรกเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินให้แก่สำนักงานเขต และเริ่มประเมินในปี 2563 เป็นต้นมา โดยปี 2565 เป็นการประเมินเป็นปีที่ 3 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จึงจัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน กรอบและเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมิน รวม 270 คน ตลอดจนเพื่อทบทวน เน้นย้ำ และสอบทานสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละช่วงระยะเวลา รวมถึงแนวทางในการยกระดับการประเมินงานของสำนักงานเขตที่ยังมีผลการประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด 

 

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานในประเทศมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมประเมินมาแล้ว 2 ปี (2563 - 2564) มีคะแนนการประเมิน 84 คะแนน และ 80 คะแนน ตามลำดับ จึงขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการประเมิน ITA ในครั้งนี้ เพื่อทำให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์และได้คะแนนการประเมินมากกว่า 85 คะแนน ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเชื่อว่ากิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ จะทำให้มีความเข้าใจในแนวทางการประเมินฯ และวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครในเรื่องการป้องกันการทุจริตมีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ต่อไป

--------------------  (มุทิตา สปส. รายงาน)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม