ปฐมนิเทศข้าราชการ กทม. เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่น 2

ค้นหา

 

          (17 ม.ค. 65) เวลา 08.45 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวประภาศรี ศุภอักษร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องปัญญพัฒน์ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และผ่านระบบออนไลน์

 

         กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการ งานราชการของกรุงเทพมหานคร แนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี การเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี และการฝึกอบรมที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมจำเป็น โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือนแรกของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งในปีงบประมาณนี้ได้กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 12 รุ่น โดยผู้รับการอบรมในวันนี้คือรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน ก.ย. - พ.ย. 64 จำนวน 118 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 11 ก.พ. 65 โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมแบบไป - กลับ แบบออนไลน์ และ E-Learning ดังนี้ 1. การปฐมนิเทศการฝึกอบรม แบบออนไลน์ ซึ่งดำเนินการในวันนี้ 2. การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน แบบ E - learning จำนวน 12 วิชา 3. กิจกรรมพัฒนาจิตและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมดูงาน แบบ E - learning และ 4. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) แบบไป - กลับ 3 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.พ. 65

 

         รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจพื้นฐานและตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน ดังนั้นภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจึงต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรคุณภาพ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและเป็นพลังที่สำคัญของแผ่นดิน การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งกายและใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ ความเพียร และความมุ่งมั่น มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติ ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

—————————  (มุทิตา สปส. รายงาน)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม