แนะ สพข. นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ใช้ในการฝึกอบรมเพิ่มความน่าสนใจและเปิดโอกาสการเข้าถึง

ค้นหา

             (13 ธ.ค. 64) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) โดยมี นางสาวประภาศรี ศุภอักษร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมบุคลากรสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม และรายงานข้อมูลการดำเนินของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงแผนการดำเนินการในอนาคตให้รองปลัดกรุงเทพมหานครรับทราบ ณ ห้องปัญญพัฒน์ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

 

             รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการทำงานองค์กรและบุคลากรในองค์กรต้องมีความสัมพันธ์กัน หากองค์กรดีและบุคลากรดี มีความรู้ความสามารถก็จะช่วยให้องค์กรเดินหน้าไปได้อย่างดี และงานที่ทำประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ซึ่งในการทำงานนั้นต้องให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสำคัญ โดยจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้นทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานนอกสังกัดด้วย เพื่อให้การดำเนินงานนั้นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ปัจจุบันบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครมีทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลภายนอก รวมเกือบ 100,000 คน สิ่งสำคัญในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพหรือบุคลากรในสังกัดทุกระดับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ดังนั้นการจัดฝึกอบรมต่างๆ ควรทำให้ทั่วถึงกับกลุ่มคนทุกตำแหน่งรวมถึงลูกจ้างด้วย เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครมีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

              นอกจากนี้ ในการจัดการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรควรจัดให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่กำหนดไว้ด้วย ที่สำคัญต้องพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านใดเพิ่มเติม สถาบันฯ สามารถสนับสนุนอะไรได้บ้าง โดยในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ควรปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลหรือการนำเสนอโครงการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ ควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการนำเสนอข้อมูลมากขึ้น เช่น การใช้อินโฟกราฟฟิกนำเสนอข้อมูลแทนพาวเวอร์พอยท์ เพื่อให้มีความน่าสนใจ เห็นภาพได้ชัดเจน เข้าใจง่าย อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ผ่านรูปแบบการLive เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและมีความรู้ในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมมากขึ้น

 

 -----------------------------        (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม