ค้นหา

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 2 รูปแบบ ได้แก่ อบรมในห้องอบรมโดยมีวิทยากรบรรยาย และอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล แก่ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือเคยผ่านการอบรมมาแล้วครบ 3ปี 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 8 กรกฎาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมฟรี ได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่