ค้นหา

        นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อํานวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก เนื่องจากเป็นการวางรากฐานของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วง 5 ปีแรก นับเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งของการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้สำนักพัฒนาสังคมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 279 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 45 เขตของกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดังกล่าวดำเนินงานและบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน  มีเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการดูแล จำนวน 18,933 คน  มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1,996 คน  ปัจจุบันได้ปรับเพิ่มค่าอาหาร ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์ฯ เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และลดความเสี่ยงจากภาวะทุพโภชนาการ  รวมทั้งได้ปรับเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จากอัตรา 100 บาท/คน/ปี  เป็นอัตรา 200 บาท/คน/ปี  นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาของครูพี่เลี้ยงหรืออาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงานของชุมชน พร้อมทั้งให้จัดทำคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงหรืออาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้วย

--------------------------------------

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม