โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐ

เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารแนะนำหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จำนวน 14 หลักศูตร (ฉบับย่อ) และเอกสารแนบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565 ที่ bit.ly/3JbtDs8 หรือ 

 

Do you agree with this news?

Comment

0 lists
Sort by