ค้นหา

  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ  มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  อันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน  มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือการรับรองสิทธิได้รู้ของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการในการปกป้องประโยชน์ส่วนตน  ปกป้องประโยชน์สาธารณะ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา 9 (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
     
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเภท มาตรา 7 มาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 72 หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเรียกใช้ข้อมูล  นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม