ค้นหา

ข้อมูลกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

 • กฎหมายหลักทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดี
 • กฎหมายการโยธา สำนักการโยธา
 • กฎหมายผังเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
 • กฎหมายการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัย
 • กฎหมายการเงินการคลัง สำนักการคลัง
 • กฎหมายงบประมาณ สำนักงบประมาณฯ
 • กฎหมายการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
 • กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันฯ
 • กฎหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักเทศกิจ
 • กฎหมายการยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 • กฎหมายการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ก.
 • กฎหมายการปกครองและทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียน
 • กฎหมายสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานสภากรุงเทพมหานคร
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักพัฒนาสังคม
 • กฎหมายการศึกษา สำนักการศึกษา
 • กฎหมายการแพทย์ สำนักการแพทย์
 • กฎหมายการระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่