สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน รุ่นที่ 4 เพื่อการพัฒนากทม.อย่างยั่งยืน

ค้นหา

          (11 พ.ย. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน รุ่นที่ 4 โดยมี นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี  โอกาสนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) มาออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในงาน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด จัดหาสถานที่จำหน่าย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

 

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ซึ่งเป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบไป-กลับ ระยะเวลา 2 วัน แบ่งการอบรมออกเป็น 10 รุ่น รวมทั้งสิ้น 2,000 คน กลุ่มเป้าหมายในแต่ละรุ่นได้แก่ คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 180 คน วิทยากร 6 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 14 คน รวมรุ่นละ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นผู้มีศักยภาพในตนเอง เป็นผู้นำชุมชนที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของกรุงเทพมหานครที่จะเป็นผู้แทนในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ สำหรับวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ย. 64 โดยมีคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนจาก 5 สำนักงานเขต เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เขตบางกอกน้อย เขตราษฎร์บูรณะ เขตภาษีเจริญ เขตบางขุนเทียน และเขตคลองสาน

————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)