ค้นหา

19 ส.ค. 2564

ปิดโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ต่อจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม.ปิดโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.โควิด-19

 

            นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สืบเนื่องจากประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ  ลงวันที่ 2 ส.ค. 64 กำหนดให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 ส.ค. 64  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง  ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ถึงปัจจุบัน กำหนดให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่างๆ งดใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนยกเว้นการเรียนการสอนแบบทางไกลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   สำนักพัฒนาสังคมจึงได้มีประกาศประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ลงวันที่ 13 ส.ค. 64  กำหนดปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในระหว่างปิดสถานศึกษาชั่วคราวให้สถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และวิทยากรส่งเสริมอาชีพ สามารถสอนฝึกอาชีพระยะสั้นผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook Line Zoom หรือการสื่อสารแบบออนไลน์ระบบอื่นได้  2. ให้ทำความสะอาดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนในอนาคต  สำหรับบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องติดต่อราชการ ณ สถานศึกษาต่างๆ ต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร เป็นต้น  ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้สามารถรับชมการบรรยาย การสอนของครู วิทยากรส่งเสริมอาชีพ ได้ทางเฟสบุ๊ค แฟนเพจ : สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หรือเฟสบุ๊ค แฟนเพจ : ฝึกอาชีพสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

--------------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.prbangkok.com/th/news/detail/4/2537

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่